ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ] (20 มิ.ย. 62)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (20 มิ.ย. 62)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 54/2562 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (20 มิ.ย. 62)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 55/2562 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (20 มิ.ย. 62)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ] (22 ธ.ค. 61)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (22 ธ.ค. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 9/2561 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (22 ธ.ค. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 8/2561 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (22 ธ.ค. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 142/2561 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (22 ธ.ค. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 141/2561 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (22 ธ.ค. 61)   >

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 140/2561 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (22 ธ.ค. 61)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ] (20 มิ.ย. 61)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (20 มิ.ย. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 37/2561 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (20 มิ.ย. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 38/2561 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (20 มิ.ย. 61)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 17/2560 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 16/2560 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (20 ธ.ค. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 187/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 186/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 185/2560 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)   >

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 184/2560 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 60)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ] (23 มิ.ย. 60)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (23 มิ.ย. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 83/2560 เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (22 มิ.ย. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 84/2560 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]  (22 มิ.ย. 60)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 17/2559 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 16/2559 เรื่องให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (20 ธ.ค. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 189/2559 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 188/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 187/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 186/2559 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (20 ธ.ค. 59)  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559   (21 ก.ย. 59)  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 เมษายน 2559) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559   (21 ก.ย. 59)  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559   (21 ก.ย. 59)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (21 มิ.ย. 59)  

   ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (21 มิ.ย. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 70/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (21 มิ.ย. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 69/2559 เรื่องให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (21 มิ.ย. 59)  

   คำสั่งกรมชลประทานที่ 68/2559 เรื่องเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ / [รายละเอียดแนบท้ายประกาศ]   (21 มิ.ย. 59)  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 1 เมษายน 2559   (15 มี.ค. 59)  

   หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559) ในวันที่ 1 เมษายน 2559  (15 มี.ค. 59)