กลับหน้าหลัก

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานที่ ข532/2558 เรื่องให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงที่ได้รับการปรับใหม่
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักชลประทานที่ 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักชลประทานที่ 3
กองการเงินและบัญชี สำนักชลประทานที่ 4
กองแผนงาน สำนักชลประทานที่ 5
กองพัสดุ สำนักชลประทานที่ 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักชลประทานที่ 7
สำนักกฏหมายและที่ดิน สำนักชลประทานที่ 8
สำนักเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 9
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักชลประทานที่ 10
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักชลประทานที่ 11
สำนักบริหารโครงการ สำนักชลประทานที่ 12
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักชลประทานที่ 13
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักชลประทานที่ 14
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 15
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักชลประทานที่ 16
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักชลประทานที่ 17
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม