กลับหน้าหลัก

บัญชีรายละเอียดให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนประจำปี
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานที่ พ 16/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานชลประทานที่ 1
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานชลประทานที่ 2
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานชลประทานที่ 3
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานชลประทานที่ 4
กองการเงินและบัญชี สำนักงานชลประทานที่ 5
กองแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 6
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง สำนักงานชลประทานที่ 7
กองพัสดุ สำนักงานชลประทานที่ 8
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักกฏหมายและที่ดิน สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักบริหารโครงการ สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานชลประทานที่ 17
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา    
สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม    
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน