กลับหน้าหลัก

บัญชีรายละเอียดให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559

แนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานที่ พ 17/2559 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักงานชลประทานที่ 1
สำนักงานชลประทานที่ 2
สำนักงานชลประทานที่ 4
สำนักงานชลประทานที่ 5
สำนักงานชลประทานที่ 6
สำนักงานชลประทานที่ 7
สำนักงานชลประทานที่ 8
สำนักงานชลประทานที่ 9
สำนักงานชลประทานที่ 10
สำนักงานชลประทานที่ 11
สำนักงานชลประทานที่ 12
สำนักงานชลประทานที่ 13
สำนักงานชลประทานที่ 14
สำนักงานชลประทานที่ 15
สำนักงานชลประทานที่ 16
สำนักงานชลประทานที่ 17