การจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2
(ไทยเข้มแข็ง 2555)
(Projects Financial Monitoring System (PFMS-SP2)

 
 
Download เอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้องในวันที่ 22 มีนาคม 2553 (22 มีนาคม 2553)
       1. E-Form   ดาวน์โหลด
       2. Web-Form    ดาวน์โหลด
       3. บันทึกเทปบรรยายซักซ้อมความเข้าใจwebform-eform    ดาวน์โหลด  ไฟล์ที่ 1  /  ไฟล์ที่ 2
----------------------------------------
Download เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (12 มีนาคม 2553)
       1. แบบฟอร์มรายงาน E-Form
 
Size M
Size L
  สำนักโครงการขนาดใหญ่ สำนักโครงการขนาดใหญ่
  สำนักชลประทานที่ 1 สำนักชลประทานที่ 1
  สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 4
  สำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 5
  สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 6
  สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 7
  สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 8
  สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 9
  สำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 10
  สำนักชลประทานที่ 9 สำนักชลประทานที่ 12
  สำนักชลประทานที่ 10 สำนักชลประทานที่ 13
  สำนักชลประทานที่ 11 สำนักชลประทานที่ 14
  สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 15
  สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 16
  สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 17
  สำนักชลประทานที่ 15  
  สำนักชลประทานที่ 16  
  สำนักชลประทานที่ 17  
  ส่วนกลาง  
       2. แบบฟอร์มรายงาน Web-Form
       3. ตัวอย่างการบันทึกข้อมูล Web-Form
       4. แผนผังกระบวนงานการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555) (PFMS-SP2)
       5. แบบสอบถามเรื่องความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS-SP2
       6. บันทึกข้อความ PFMS-SP2
       7. กำหนดวันรับ Token Key
       8. Token Key form  (18 มี.ค.53) 
----------------------------------------
ยกเลิกข้อสั่งการตามบันทึกกองแผนงานที่ กต.ผง. 144/2553
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องการจัดทำระบบการติดตามและรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (ไทยเข้มแข็ง 2555)
ยกเลิก หน้าจอบันทึก แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานโครงการ สำหรับขนาด L/M/S (Web Form)

เทปบันทึกภาพการถ่ายทอดสัญญาณ การประชุม "ระบบการติดตามและรายงานโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 ไทยเข้มแข็ง 2555 (PFMS-SP2)" เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (ปากเกร็ด)