ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

ครุภัณฑ์การเกษตร 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

ครุภัณฑ์โรงงาน 

ครุภัณฑ์เครื่องมือสำรวจ 

ครุภัณฑ์เครื่องมือวัด 

วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

ครุภัณฑ์สำนักงาน 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว